Dofinansowano z Programu LIFE+ i NFOŚiGW
w ramach projektu LIFE11 ENV/PL/444 OZERISE

Organizator:

Zespół ds. energetyki słonecznej
forum@ieo.pl
tel. 48 22 825 46 52 wew. 107

Instytut Energetyki Odnawialnej
tel./fax 48 22 825 46 52
48 22 875 86 78

Ozerise

OZE w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach

"Odnawialny" Blog

Start Deklaracja prosumenta
Deklaracja raciborska PDF Drukuj

 

Deklaracja raciborska

Właściciel mikroinstalacji OZE to wolny i solidarny obywatel

Stanowisko VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy
Racibórz, 12-13 czerwca 2014 r.

Zważywszy, że;
VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy odbywa się w okresie obchodów:

 • 25 rocznicy wyborów, od których datuje się w Polsce okres wolności i swobód obywatelskich
 • 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

 

Biorąc pod uwagę, że;
wyrażone ostatnio przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone dążenia do poprawy bezpieczeństwa energetycznego poprzez wspieranie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz solidarne działania na rzecz ochrony klimatu

Pragniemy potwierdzić wysoką ocenę dotychczasowych dokonań Polski i solidarność dla wspólnych działań na rzecz dalszego zrównoważonego rozwoju oraz podkreślić szczególną rolę energetyki prosumenckiej w czekających Polskę działaniach na rzecz pokonania nowych wyzwań i rozwiązania kluczowych problemów energetyki, ochrony środowiska, i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego zarówno w wymiarze krajowym, międzynarodowym, jak i w wymiarze lokalnym, bezpośrednio dotyczącym obywateli.

Należy jednak zaznaczyć, że; olbrzymi potencjał odnawianych zasobów energii i nowych technologii energetyki prosumenckiej jest wykorzystany w Polsce – w szczególności na tle UE i USA - w zbyt małym stopniu oraz, że marnuje się olbrzymi niewykorzystany kapitał społeczny energetyki prosumenckiej. W szczególności chodzi o wykorzystanie umiejętności oraz, co zostało potwierdzone wynikami badań opinii publicznej, prorozwojowych aspiracji młodego pokolenia Polaków. Na rozwiązania czekają też mieszkańcy wsi i terenów podmiejskich, których obecny model rynku energii czyni najbardziej pokrzywdzonymi.

Powstanie energetyki prosumenckiej jest nieodwracalnym trendem rozwoju współczesnej energetyki. Przeobrażenia strukturalne, technologiczne, a także społeczne w tym obszarze będą się dokonywać właśnie teraz, na przestrzeni nadchodzących lat. Ale energetyka prosumencka i mikrogeneracja wymagają pozytywnego podejścia i nowej perspektywy. Dlatego wyrażamy swój sprzeciw wobec prób umniejszania roli energetyki odnawialnej i dyskredytacji energetyki prosumenckiej i prosumentów prowadzonej przez niektóre środowiska związane z tradycyjną energetyką w imię odbierania klientom wolności wyboru źródła energii, wzmacniania monopoli i zwiększania nierówności społecznych. Energetyka prosumencka jest istotą ekonomii społecznej i demokracji energetycznej i absurdalne są twierdzenia, że to korporacyjne modele biznesowe „centralnej elektrowni” służą wspieraniu spójności społecznej.

Twierdzimy, że błędem jest dalsze inwestowanie jedynie w duże, konwencjonalne źródła energii, rozwijanie koncepcji sieci energetycznej bez upodmiotowienia konsumentów energii oraz planowanie uwolnienia cen energii dla najmniejszych odbiorców energii bez wcześniejszego uwolnienia aktywności tych, którzy chcą być prosumentami. Na tym m.in. polega realizacja idei wolności gospodarczej i solidarności międzyludzkiej. Realizacja tych idei w praktyce oznacza, że energetyka prosumencka i obywatelska także w Polsce mogłyby wnieść swój niebagatelny wkład w budowę bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego. Ale aby tak się stało konieczne jest spełnienie zasadniczych warunków dających społeczeństwom obywatelskim pełne możliwości rozwoju, wspólnego działania oraz ochrony i tworzenia rzeczywistej konkurencji na rynku energii.

Uważamy, że:

 • Obywatele powinni mieć niezbywalne prawo i zapewnione warunki do produkcji energii zarówno dla siebie jak i dzielenia się nadwyżkami ze społecznościami lokalnymi i innymi uczestnikami sieci energetycznej, tak jak ma to miejsce w Internecie;
 • Wolni w swoich inicjatywach na rzecz produkcji energii muszą być przede wszystkim sami obywatele, a dopiero w dalszej kolejności przedsiębiorstwa energetyczne czy instytucje, a prawo do wolności działań i inicjatyw na rzecz wytwarzania energii przez obywateli powinno mieć priorytet w stosunku do możliwości realizacji tych samych celów przez dotychczasowe monopole;
 • Państwo działając na zasadzie subsydiarności powinno najpierw umożliwić obywatelom wyzwolenia ich aktywności i działań w obszarze energetyki obywatelskiej na rzecz zaspokojenia swoich potrzeb i poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a dopiero w drugiej kolejności stymulować działania komplementarne w tradycyjnych przedsiębiorstwach energetycznych.


Postulujemy wprowadzenie odpowiednich rozwiązań regulacyjnych stymulujących tworzenie podstaw energetyki prosumenckiej. Z uwagi na fakt, że obecne regulacje nie odpowiadają potrzebom wstępnej fazy rozwoju energetyki prosumenckie za niezbędne uznajemy pilne działania dostosowawcze o charakterze regulacyjnym. W szczególności:

 • Rząd RP powinien określić przewidywalne i stabilne ramy funkcjonowania energetyki prosumenckiej, tak, aby stała się ona wydzielonym i nieodzownym elementem nowej polityki energetycznej.
 • Niezbędne są zmiany w Prawie energetycznym, a w dalszej kolejności w odrębnej regulacji ustawowej, aby stworzone zostały rzeczywiste warunki do uzasadnionej ekonomicznie produkcji energii na własne potrzeby i wprowadzone dodatkowe zachęty do dzielenia się nadwyżkami energii, tworzenia mikrosieci i spółdzielni energetycznych.

Racibórz, 13 czerwca 2014 roku


Jeśli chcesz:

 • wyrazić sprzeciw wobec prób umniejszania roli energetyki odnawialnej i dyskredytacji energetyki prosumenckiej i prosumentów,
 • wskazać rządowi RP społeczną funkcję OZE i prosumentów (solidaryzm),
 • upomnieć się o prawa do wolnego wyboru źródeł energii,
 • wprowadzić rozwiązania regulacyjne dające podstawy budowy energetyki prosumenckiej i rozproszonej

 

Poprzyj i podpisz Deklarację Raciborską - Konstytucję Prosumenta

 

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm