Dofinansowano z Programu LIFE+ i NFOŚiGW
w ramach projektu LIFE11 ENV/PL/444 OZERISE

Organizator:

Zespół ds. energetyki słonecznej
forum@ieo.pl
tel. 48 22 825 46 52 wew. 107

Instytut Energetyki Odnawialnej
tel./fax 48 22 825 46 52
48 22 875 86 78

Ozerise

OZE w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach

"Odnawialny" Blog

Start Prelegenci
Prelegenci PDF Drukuj

Joanna Bolesta
Specjalista ds. analiz rynkowych i mikroinstalacji OZE

Absolwentka kierunku Technologie Energii Odnawialnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w zespole Instytutu Energetyki Odnawialnej od 2013 roku. W Instytucie zajmuje się badaniem i analizami rynkowymi sektora instalacji prosumenckich, w tym fotowoltaiki oraz małych kotłów na biomasę. Ponadto, jest współautorem opracowań z zakresu ekonomiki mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

 

 

 

 

Artur Bramora
Poseł na Sejm

Poseł PSL , wnioskodawca tzw. poprawki prosumenckiej wprowadzającej taryfy gwarantowane FiT do ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Funkcje pełnione w Sejmie :

  • Sekretarz Klubu Parlamentarnego PSL
  • Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w latach 2011- 2014
  • Przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Kształcenia Zawodowego
  • Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Rzemiosła Polskiego
  • Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Równości Kobiet i Mężczyzn

Rozmowa z posłem Arturem Bramorą nt. wprowadzenia poprawki prosumenckiej,  na łamach stron IEO

 

 

Jacek Chrzanowski 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Po okresie studiów na Akademii Rolniczej, związanych z ochroną środowiska rozpoczął pracę w samorządzie, gdzie przez długie lata jako burmistrz ubiegał się o inwestycje związane z ochroną środowiska. Jako Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Jest pomysłodawcą programu związanego z ograniczeniem niskiej emisji, który po konsultacjach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 15 funduszami nazwano „KAWKA”. Propaguje ochronę środowiska i edukację ekologiczną wśród beneficjentów.

 

 

Andrzej Curkowski
specjalista ds. biogazu

W IEO zajmuje się następującymi tematami: rozwój rynku i technologii systemów wykorzystujących kogenerację biogazu i biopaliw, ekonomika, opłacalność i system wsparcia inwestycji w małoskalowe źródła energii odnawialnej, wykorzystanie systemów opartych na bioenergetyce w rolnictwie, kwestie redukcji emisji, efektywności energetycznej i rolnictwa zrównoważonego w aspekcie rozwoju sektora OZE.

 

Edward Gondecki
Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Opolu. Nadzoruje  zespoły, które  podejmują i realizują wiele inwestycji  na rzecz  szeroko rozumianej ochrony środowiska z wykorzystaniem środków unijnych i krajowych.Od roku 2007  do dnia dzisiejszego  Edward Gondecki  jest  Wicepreze-sem Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki   Wodnej Od roku 1992 był  Prezesem i współwłaścicielem spółki  z kapitałem zagra-nicznym „Dan-Gon”. Od  1998  roku   zajmował się  windykacją  należności na zlecenie spółek prawa handlowego. Ukończył studia  na Uniwersytecie Opolskim w Opolu  na kierunku politologii.  Podczas pracy zawodowej   gromadził  doświadczenie  prowadząc  własną działalność  gospodarczą (1982- 2002 rok  )

 

Paweł Lachman
Prezes Zarządu PORT PC

Absolwent Politechniki Krakowskiej w 1992. Od 1992 r. do 1994 r. pracował w firmie Hydrosolar w Krakowie. Od 1995 r. zatrudniony w firmie Vaillant jako inżynier szkoleniowy. Autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących techniki grzewczej i tematyki odnawialnych źródeł energii. Od stycznia 2011 członek-założyciel i prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Inicjator i współautor wytycznych PORT PC w zakresie dolnych źródeł pomp ciepła, Podczas ostatnich Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej w Warszawie uhonorowany pucharem Renexpo za wybitną osobowość branży OZE w 2013 roku, co jak podkreśla jest również wyróżnieniem dla całej dotychczasowej działalności stowarzyszenia PORT PC. Jest jednym z inicjatorów działań koalicji organizacji Energetyki Obywatelskiej.

 

Grzegorz Kunikowski
Starszy specjalista ds. badań systemowych

Zawodowe zajmuje się odnawialnymi źródłami energii od 2002 roku. Pracował w krajowych instytutach badawczych, uczestnicząc w projektach rozwojowych i realizując prace konsultingowe dla przedsiębiorstw energetycznych; ekspert KE w programie Inteligentna Energia Europy. Od 2012 r. pracuje w Instytucie Energii Odnawialnej, gdzie zajmuje się analizami techniczno-ekonomicznymi instalacji oze.

 

 

 

Sebastian Kaletka
Manager Administracyjny

Reprezentuje Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). W stowarzyszeniu jest osobą odpowiedzialną za administrację i promocję. Jest członkiem komitetu PORT PC ds. współpracy międzynarodowej. Reprezentuje stowarzyszenie podczas wydarzeń na poziomie europejskim. Jest współorganizatorem corocznego Kongresu PORT PC w Warszawie, który jest największą konferencją poświęconą technologii pomp ciepła w Polsce. Jako przedstawiciel PORT PC jest członkiem Komitetu Edukacyjnego Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA). Był zaangażowany w proces wdrażania systemu szkoleń EUCERT w Polsce. Sebastian Kaletka ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie gdzie na wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska studiował na kierunku Inżynieria Środowiska. Ukończył specjalizację w Odnawialnych Źródłach Energii.

 

Marek Maniecki
Globema

Marek Maniecki jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, na którym uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Po studiach rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej, a od 1999 roku jest Wiceprezesem Zarządu w firmie Globema Sp. z o.o. w Warszawie. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół Systemów Informacji Przestrzennej (GIS), aplikacji internetowych i mobilnych, zarządzania projektami informatycznymi a od 2006 roku systemów informatycznych dla inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid). Marek Maniecki jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, a od 2011 roku przewodniczącego Komitetu Energia tej Izby.

 

Matthias Rehm
Główny specjalista ds. ekonomicznych w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

 

 

Maria Milewska
Doradca w Wydziale Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego NFOŚiGW

Jest absolwentką Wydziału Ekonomiki Produkcji na SGH (dawniej SGPiS) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania finansami firmy a także wyceny nieruchomości. Karierę zawodową rozpoczęła w Ministerstwie Rolnictwa w Departamencie Budżetu i Finansów. W latach 1994 - 2008 pracowała na stanowiskach kierowniczych w ARiMR, początkowo, jako zastępca dyrektora od 2000 roku, jako dyrektor departamentu. Odpowiadała za koordynowanie wdrażania programów pomocowych ze środków krajowych dla rolników i przedsiębiorców we współpracy z sektorem bankowym, a także dostosowanie pomocy krajowej do wymogów wynikających z przepisów unijnych. Od 2008 pracuje w NFOŚiGW. Koordynowała przygotowanie i wdrożenie programów dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych, skierowanych do beneficjentów indywidualnych. Za program dopłat do kolektorów słonecznych NFOŚiGW otrzymał prestiżowe wyróżnienie "Best Practice Certificate EPSA 2011". Obecnie jest koordynatorem nowego produktu finansowego NFOŚiGW programu Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

 

Jacek Najder
Poseł na Sejm


Zobacz więcej:
jaceknajder.pl

 

 

Andrzej Czerwiński

Prof. Maciej Nowicki
Minister Środowiska w latach 1989-1990 oraz 2007-2010

Laureat nagrody Der Deutsche Umweltpreis, tzw. ekologicznego nobla. Prof. Maciej Nowicki pełnił także funkcje wiceprzewodniczącego Komisji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku, doradcy sekretarza generalnego OECD w Paryżu, przewodniczącego Ramowej Konwencji ds. Zmian Klimatu oraz gospodarza Konferencji Klimatycznej COP 14 w Poznaniu. Prof. Maciej Nowicki to najbardziej uznany polski ekolog, naukowiec i działacz społeczny, autor wielu publikacji i książek poświęconych tematyce ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, ponadto uczestnik kilkuset konferencji krajowych i zagranicznych.

 

 

Cezary Olejniczak
Poseł na Sejm RP


Zobacz więcej:
www.cezary-olejniczak.pl

 

 

Waldemar Pawlak
Poseł na sejm

 

Zobacz więcej:
www.sejm.gov.pl

 

 

Janusz Pilitowski
Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnych Ministerstwo Gospodarki

Janusz Pilitowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (d. SGPiS) - magistrem ekonomii o specjalności finanse przedsiębiorstw. Pracę zawodową rozpoczął w 1983 roku w Najwyższej Izbie Kontroli. W latach 1985-2003 zatrudniony w Mennicy Polskiej S.A. (d. Mennica Państwowa), gdzie pełnił funkcję m.in. głównego księgowego, dyrektora finansowego, członka zarządu i prezesa zarządu spółki. W 2004 roku przeszedł do pracy w Grupie Brasco S.A., zajmując się rynkiem biokomponentów i biopaliw ciekłych. Od 2007 roku pracuje w administracji rządowej, początkowo w Urzędzie Regulacji Energetyki, a następnie w Ministerstwie Gospodarki. Od stycznia 2011 roku Pan Janusz Pilitowski był zatrudniony na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, a następnie w kwietniu 2012 roku został Dyrektorem Departamentu Energii Odnawialnej.

 

Ewa Podolska
Dziennikarka TOK FM

Studiowała automatykę na Politechnice Śląskiej, fizykę i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła polsko-francuską szkołę dziennikarską przy UW.  Dyplom robiła na wydziale Psychologii UJ badając wpływ audycji radiowych na zmianę postaw wobec alkoholu. Przez 5 lat mieszkała w Paryżu, skąd przesyłała korespondencje do regionalnej prasy, a także była korespondentem kilkunastu rozgłośni radiowych. Założyła i wydaje prywatną gazetę. W momencie powstawania INFORADIA rozpoczęła pracę w sekcji polskiej BBC jako asystent i reporter. W TOK FM od 4 lat przygotowuje i prowadzi cykle programów audycje.tokfm.pl, min. „Zielono mi” w których przedstawia i omawia z zaproszonymi goścmi, aktualne tematy z zakresu energetyki odnawialnej.

 

Roland Python
Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Roland Python,  dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy od sierpnia 2012, rozpoczął pracę w Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy (SDC) szwajcarskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 1996 od projektów z zakresu infrastruktury i gospodarki wodnej. Do 2006 roku był zastępcą dyrektora Biura Współpracy w Sofii, w Bułgarii, a następnie zastępcą dyrektora sekcji ds. nowych krajów członkowskich UE w Bernie. Przed dołączeniem do SDC, przez 10 lat pracował w Szwajcarii i za granicą dla prywatnych firm doradczych w zakresie budownictwa lądowego. Posiada tytuł magistra inżynierii lądowej oraz zarządzania. Jest żonaty i ma 4 dzieci.


Lutz Ribbe
Prezydent Sustainable Development Observatory (SDO) w European Economic and Social Committee

W 2004 został członkiem  "Komitetu Doradczego ds. Ochrony Przyrody" w Brandenburgii. Następnie pełnił funkcję przewodniczącego komisji ds. rolnictwa i środowiska w Federalnej Agencji Ochrony Środowiska.W 1998 Powołany do Komitetu Doradczego projektu "Współpracy Transgranicznej" przez Federalny Związek na rzecz Środowiska oraz niemiecki Marshall Fund.W 1991 roku został powołany na stanowisko w niemiecko-polskiej Radzie Ekologicznej przez Federalnego Ministra.  Do dnia dzisiejszego sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego BUND grupy roboczej ds. rolnictwa.W 1988 roku zaangażował się w rozwój organizacji zrzeszającej niemieckie grupy rolnicze oraz pracował nad rozwojem sojuszu grup pracujących na rzecz ekologii i polityki rolnej.Od początku swojej kariery poświęcił się działalności na  rzecz środowiska, i tak od 1983 roku rozpoczął pracę w Niemieckim Stowarzyszeniu na Rzecz Środowiska i Ochrony Przyrody, następnie awansował na posadę Dyrektora Środowiskowego Sekcji Polityki Europejskiej (fundacja EURONATUR).

 

Robert Rybski
Uniwersytet Warszawski

Związany ze społeczeństwem obywatelskim, pracował m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z pogranicza prawa konstytucyjnego, prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska; w pracy zawodowej zajmuje się regulacjami prawnymi z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz pomocą publiczną.

 

 

Sylwia Słomiak
Koordynator Obszaru Infrastruktura i Środowisko, Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Od 2011 r. Sylwia Słomiak odpowiedzialna jest w Biurze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy za projekty z obszaru Infrastruktury i Środowiska, obejmujące instalację systemów solarnych na budynkach prywatnych, usuwanie azbestu oraz wsparcie transportu publicznego. Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy działające przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie monitoruje wdrażanie Programu współpracując z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz z beneficjentami.

 

Aneta Więcka
Główny specjalista ds. energetyki słonecznej

Od 2006 r. pracuje w Instytucie Energetyki Odnawialnej jako koordynator projektów z sektora energetyki słonecznej i transferu technologii. W latach 2005-2006 pracownik Instytutu Maszyn Matematycznych jako Rzecznik Innowacji. Jest ekspertem  w zakresie zagadnień dotyczących badań statystycznych w energetyce odnawialnej, badań rozwoju rynku i finansowania inwestycji oraz zagadnień  z zakresu innowacyjności.  Jest odpowiedzialna za przeprowadzenie corocznych badań sprzedaży kolektorów słonecznych w Polsce (odbiorcami badań są min.: Główny Urząd Statystycznych, Europejska Federacja Przemysłu Energetyki Słonecznej – ESTIF, konsorcjum projektu UE (IEE) EurObserv’ER), organizację corocznych spotkań – Forum Energetyki Prosumenckiej. Ponadto, była krajowym koordynatorem i bierze udział w projektach finansowanych z Programów Ramowych UE, jest współautorem i autorem kilkunastu publikacji i ekspertyz z zakresu energetyki odnawialnej, była kluczowym ekspertem w realizacji systemowych i przekrojowych ekspertyz dla Rządu RP.

 

Paweł Sulik
Dziennikarz TOK FM

Prowadzi: ''Post Factum'' po godz. 18.00, weekendowe Poranki Radia TOK FM (od godz. 7.00). W ramach sobotnich poranków prowadzi rozmowy z obcokrajowcami, którzy mieszkają w Polsce w programie "Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia" (po godz. 10.00). Więcej na www.tokfm.pl

 

 

 

Grzegorz Wiśniewski
Instytut Energetyki Odnawialnej
Prezes Zarządu IEO

Pełnił różne funkcje w organach doradczych, m.in. był przewodniczącym zespołu ekspertów Ministra Środowiska ds. odnawialnych źródeł energii, był członkiem i przewodniczącym (2007/2008) zespołu doradców Komisji Europejskiej ds. energetyki zrównoważonej środowiskowo ManagEnergy Reflection Group. Uczestniczy w pracach zespołu doradców Ministra Gospodarki ds. wdrożenia Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku.Związany zawodowo z energetyką odnawialną od momentu ukończenia studiów na Politechnice Warszawskiej (1987) i Uniwersytecie Warszawskim (1988). W latach 1989-1995 był stypendystą kilku ośrodków zajmujących się problematyką odnawialnych źródeł energii w Europie i w USA. Był wiceprezesem Społecznego Instytutu Ekologicznego, współtwórcą i dyrektorem (1996-2006) Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC/IBMER), założycielem (2001) i -do chwili obecnej - prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej.

 

Anna Żyła
Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska SA

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała jako pracownik naukowy w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie. W Banku Ochrony Środowiska S.A., od początku zajmuje się tematyką współfinansowania przez Bank projektów służących ochronie środowiska. Współtworzyła unikalne, stosowane w BOŚ S.A. procedury dotyczące ryzyka ekologicznego projektów inwestycyjnych. Uczestniczy m.in. w wypracowywaniu kierunków rozwoju działalności proekologicznej BOŚ Banku oraz w tworzeniu oferty proekologicznej. Nadzoruje merytorycznie pracę pionu specjalistów – inżynierów ochrony środowiska zatrudnionych w Banku.