Dofinansowano z Programu LIFE+ i NFOŚiGW
w ramach projektu LIFE11 ENV/PL/444 OZERISE

Organizator:

Zespół ds. energetyki słonecznej
forum@ieo.pl
tel. 48 22 825 46 52 wew. 107

Instytut Energetyki Odnawialnej
tel./fax 48 22 825 46 52
48 22 875 86 78

Ozerise

OZE w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach

"Odnawialny" Blog

Start O Forum Laur prosumenta
Laur prosumenta PDF Drukuj

Uważane do niedawna za idée fixe kształtowanie zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej opartej zarówno o mikrogenerację jak i energetykę prosumencką stało się   faktem. Najpierw faktem prawnym wywodzącym się z „prosumenckiego” projektu ustawy o OZE (nowelizacja Prawa energetycznego w 2013 roku, tzw. „Mały trójpak”), a w końcu ekonomicznym (uchwalenie 20 lutego 2015 roku ustawy o OZE z tzw. „poprawką prosumencką” oraz z systemem taryf gwarantowanych dla mikroprosumentów - właścicieli mikroinstalacji o mocy do 10 kW).

 

Obywatelski – wspierany przez organizacje ekologiczne, samorządy terytorialne oraz przemysł, postulat stworzenia systemu energetycznego, w którym obywatel, gospodarstwo domowe, mała firma  będą  nie tylko konsumentami energii – płatnikami, ale także producentami energii  znalazł poparcie w Sejmie i u Prezydenta. Po półrocznej batalii zapoczątkowanej we wrześniu 2014 roku na wysłuchaniu publicznym, która odbywała się pomiędzy tradycyjnymi koncernami energetycznymi, a społeczeństwem obywatelskim uchwalono ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), a wraz z nią stworzono prawne podwaliny energetyki obywatelskiej w Polsce.

Doświadczenia wszystkich krajów, gdzie miał miejsce rozwój energetyki obywatelskiej zarówno indywidualnej, jak i w formule małej przedsiębiorczości i przedsiębiorczości  społecznej  (spółdzielnie energetyczne, akcjonariat obywatelski) potwierdzają niezbicie, że początkowym warunkiem  jej rozwoju było wprowadzenie taryf gwarantowanych - ang. FiT). Wprowadzenie FiT w Polsce miało długą i szczególnie w ostatnim okresie burzliwą historię.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) od początku swej działalności podejmował działania i inicjatywy na rzecz pełnego odblokowania olbrzymiego i wciąż niewykorzystanego potencjału mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, energetyki prosumenckiej i obywatelskiej. Niemniej, sukces i ogromny wkład w przełamanie dotychczasowego impasu w rozpoczętej budowie rynku energetyki prosumenckiej w Polsce jest udziałem wielu środowisk  i znakomitych osobowości świata polityki, nauki, mediów oraz przemysłu i organizacji pozarządowych.

W historycznym  momencie wprowadzenia taryf gwarantowanych oraz powszechnego poczucia dokonanego przełomu w energetyce odnawialnej i w krajowej energetyce, Instytut Energetyki Odnawialnej, pragnie wyróżnić osoby, szczególnie zasłużone dla rozwoju energetyki obywatelskiej w formie specjalnego tytułu przyznanego po raz pierwszy w 2015 roku podczas VIII Forum Energetyki Prosumenckiej , które odbędzie się 12-13 maja w Warszawie.

Tytuł „Laur prosumenta” to nagroda unikalna, przyznawana osobom nieprzeciętnym, osobom, które przyczyniły się do łamania barier i otwarcia drogi do powszechnej, masowej energetyki obywatelskiej.

Pragniemy, aby była  prestiżową i szczególnie cenną zarówno w kontekście tworzenie nowej tradycji, jak i wytyczania nowych ścieżek rozwoju energetyki obywatelskiej. Nagroda ma charakter honorowy i stanowi wyróżnienie dla osób, lub instytucji wyjątkowo aktywnych w obszarze tworzenia prosumenckiego rynku energetyki odnawialnej w Polsce.  Laureaci pierwszej edycji oraz kolejnych edycji tytułu Laur prosumenta wejdą w skład kapituły.  Kolejne tytuły w następnych latach będą wręczane również podczas Forum Energetyki Prosumenckiej.

Jak wspomniano, poraz pierwszy, Laur prosumenta przyznany zostanie podczas VIII Forum Energetyki Prosumenckiej. Do nagród nominowano w trzech  kategoriach: polityka, media, całokształt dokonań – autorytet.

Projekt logo na specjalną okoliczność, został wykonany przez artystkę-plastyk p. Małgorzatę Żero-Kucińską

 

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm